ดาวน์โหลดโปรแกรม NoxPlayer


ดาวน์โหลดโปรแกรม NoxPlayer
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : NoxPlayer

ดาวน์โหลดโปรแกรม NoxPlayer อัพเดทกันอีกแล้ว สำหรับโปรแกรม NoxPlayer หรือโปรแกรม Android Emulator นั้นเอง นับว่าเป็นโปรแกรมรุ่นน้องของอีกค่ายเลยก็ว่าได้ สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android บน PC อยู่ ลองดาวน์โหลดไปใช้งานเลย

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

 

Changes in NoxPlayer 6.6.0.6:

 • Grеаtlу орtіmіzе thе ѕуѕtеm mеmоrу оссuраtіоn, thе bеttеr thе mасhіnе реrfоrmаnсе, thе mоrе оbvіоuѕ thе орtіmіzаtіоn;
 • Thе kеуbоаrd соnfіgurаtіоn ѕuрроrtѕ tо ѕwіtсh quісklу bу ѕhоrtсutѕ nоw, whісh іѕ mоrе соnvеnіеnt tо uѕе;
 • Тhе соntrоllеr ѕuрроrtѕ thе funсtіоn оf rоtаtіng thе vіеwіng аnglе fоr а bеttеr gаmераd ехреrіеnсе, ѕuсh аѕ Вrаwl Ѕtаrѕ;
 • Fіхеd thе сrаѕh іѕѕuе оf (КоnоЅubа)

Changes in NoxPlayer 6.6.0.5:

 • Greatly optimize the occupation of the system memory, the better the machine performance, the more obvious the optimization;
 • The keyboard configuration supports to switch quickly by shortcuts now, which is more convenient to use;
 • The controller supports the function of rotating the viewing angle for a better gamepad experience, such as Brawl Stars;
 • Fixed the crash issue of 【このファン】(KonoSuba)

Changes in NoxPlayer 6.6.0.3:

 • Add macro in the handle configuration to make the operation more convenient.
 • Optimized Optimize partial interactive experience.

Changes in NoxPlayer 6.6.0.2:

 • Add the wallpaper and support to customize the wallpaper (which is only available to Android 5)
 • Macro recorder, Video recorder, and sync assistant supports to search, rank, delete and drag the windows in bulk now
 • Add ASTC setting, which makes the game graphics clearer
 • Optimize the experience of multi-instance arrangement

Changes in NoxPlayer 6.6.0.1:

 • NoxPlayer will recommend the best performance settings based on different games
 • Sound settings added to the system settings
 • Allow users to change the speakers manually in case of problems.
 • Computer model added to the System info
 • Help users to get into BIOS to enable VT.
 • Controller icon added in the toolbar

Optimized:

 • The user interface of Video recorder
 • Allow users to use the Video recorder more convenient.
 • The width of the toolbar
 • Narrowed the toolbar when only show the icons.
 • The function of creating shortcuts
 • Allow users to create a shortcut of the game directly to the computer desktop
 • The content and the logic of some pop-ups
 • Provide a better experience for the users